ЛЕКТОРИ

Мина Янкова,
данъчен експерт по ЗДДС и ППЗДДС
Мина Янкова е завършила е ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Икономика и управление на търговията“, и Институт за следдипломна квалификация, специалност „Стопанско управление“. С богат и дългогодишен опит на служител в Националната агенция за приходите. В системата на данъчната администрация работи от 1993 г. до 2016 г. През периода 2011-2013г. е била началник отдел „Косвени данъци“ в Дирекция „Данъчна политика“ на Министерство на финансите. Участвала е при разработването на данъчните нормативни актове. Автор е на публикации в специализирания печат и лектор по теми относно данъчното облагане в областта на косвеното облагане – данък върху добавената стойност. В момента е началник отдел „Косвени данъци“ в Дирекция „Данъчна политика“ на Министерство на финансите.
Цветана Янкова,
данъчен експерт по ЗКПО
Цветана Янкова е икономист по образование. Притежава образователно-квалификационна степен „магистър” от УНСС, специалност „Счетоводство и контрол”. Наскоро след дипломирането си, през 1993 г. започва работа в данъчната администрация, понастоящем Национална агенция за приходите, като от 1998 г. е методолог по прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане.
Лорета Цветкова,
данъчен експерт по ЗДДФЛ
Лорета Цветкова - магистър по счетоводство и контрол. От 1992 г. работи в системата на данъчната администрация като от 1999 г. е методолог по данъците върху доходите на физическите лица. В момента е държавен експерт по приходите в дирекция "Данъчно-осигурителна методология" към Централно управление на Националната агенция за приходите. Лектор и автор на множество публикации, свързани с прилагането на ЗДДФЛ.
Калина Златанова,
данъчен консултант по ЗДДС и ППЗДДС
Калина Златанова е завършила Университет за национално и световно стопанство, гр. София. Работила е в дирекция „Данъчна политика” в Министерство на финансите от 2000 до 2009 г., където като Началник отдел „Данъчни нормативни актове“ е пряко отговорна за изготвянето на ежегодните промени в данъчните закони. Един от авторите на новия Закон за данък върху добавената стойност, в сила от 1 януари 2007 г.
В края на 2009 г. създава собствено дружество, чийто основен предмет на дейност е осъществяване на консултантски услуги относно прилагането на данъчното законодателство, обжалване на ревизионни актове, организиране на вътрешно-фирмени обучения и семинари. Автор на редица коментари и публикации в специализирани издания, относно прилагането на българското ДДС законодателство, като: „Наръчник на икономиста”, Издателска къща „Труд и Право”, Издателство „Счетоводство плюс” и др. Лектор на семинари, относно прилагането на българското ДДС законодателство. Дългогодишен лектор на обучения по ЗДДС, провеждани от Института на дипломираните експерт-счетоводители, автор на изпитни въпроси и член на изпитната комисия за провеждане на изпитите по данъчно законодателство на ИДЕС. Участник в работните групи към Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание, сформирани във връзка с измененията в данъчното законодателство в края на всяка година.
Петя Гинина,
юрист, главен юрисконсулт в отдел "Данъчно-осигурителна практика" при Дирекция "Обжалване и данъчно осигурителна практика" НАП - Пловдив
Петя Гинина е завършила "Право" и "Счетоводство и контрол". Работи в системата на НАП от 2005 г. Занимава се приоритетно с материята, свързана с осигурителните вноски.
Д-р Невин Фети,
юрист, специалист по GDPR
Д-р Невин Фети е магистър по право от Софийския университет “Св. Климент Охридски”, магистър по защита на националната сигурност от Академията на Министерството на вътрешните работи. Защитила е дисертационен труд за придобиване на образователно-научна степен „доктор” по въпросите на защитата на класифицираната информация при договори, чийто предмет или изпълнение налага достъп до такава информация. Преподавател в Националния институт на правосъдието по въпросите на защитата на класифицираната информация и защитата на личните данни, в Института по публична администрация по достъп до обществена информация и защита на личните данни. Преподавател по дисциплината “Правен режим на класифицираната информация” в Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.
Велин Филипов,
данъчен консултант
Велин Филипов е дипломиран експерт – счетоводител и регистриран одитор, един от най-авторитетните и утвърдени счетоводни и данъчни консултанти в страната. В продължение на около пет години (2002 – 2007) е работил като началник отдел „Счетоводна практика” в Дирекция „Данъчна политика” в Министерство на финансите. От май 2007 г. до юли 2009 г. е съветник в Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание. Три години е председателствал Националния съвет по счетоводство и в периода 2003 – 2007 г. е ръководил експертните екипи, разработвали нормативните промени в счетоводното и корпоративното данъчно законодателство.


Велин Филипов е заместник-председател на Управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС) от 2014 г. до настоящия момент, като пряко отговаря за законодателството и методологията. Той е заместник – председател в периода 2011 – 2014 г. и съпредседател от 2014 г. до настоящия момент на Учебно-методичния съвет на ИДЕС (методологическото звено на професионалната организация), представител на ИДЕС в консултативния съвет към изпълнителния директор на НАП. Велин Филипов е също вещо лице към съда. Участва активно в разработването и измененията на данъчното, счетоводното и одиторското законодателство и практическите въпроси по тяхното прилагане, като работи пряко с Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание, Министерство на финансите и Националната агенция за приходите.

Велин Филипов е преподавател в Стопанския факултет на Софийския университет. Водил е стотици обучения за професионално развитие на практикуващи специалисти, автор е и съавтор в редица книги, доклади на научно-практически конференции и публикации в специализирани икономически издания. Член е на редакционните съвети на водещи в страната специализирани професионални издания.

Велин Филипов e основател и управляващ съдружник на икономическа група „Филипов и партньори”, предлагаща професионални услуги в областта на данъците, данъчната и правна защита на административно и съдебно ниво, счетоводството, независимия финансов одит, бизнес консултирането и професионалното развитие. „Филипов и партньори” е определена от авторитетни международни икономически списания като данъчна консултантска кантора за 2014 г., данъчно-правна кантора за 2015, 2016 и 2017 г. и водеща консултантска кантора в областта на счетоводството и данъчното облагане в България измежду редица водещи компании в бранша в страната.
Иван Антонов,
юрист
Иван Антонов е главен юрисконсулт в дирекция СИДДО при Централно управление на Национална агенция за приходите. Завършил е Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски” като магистър по право. Преминал е през множество обучения и семинари, организирани от ЕС, ОИСР и IOTA.
От 2005 г. работи в областта на международното данъчно облагане. Участва в преговорите за сключване на нови спогодби за избягване на двойното данъчно облагане и други международни споразумения, по които Република България е страна.
Един от водещите специалисти по въпросите на СИДДО и автоматичния обмен на информация - FATCA, Common Reporting Standard, Country-by-Country Reporting, Директива 2011/16/ЕС, Директива 2014/107/ЕС и др.
Автор на множество публикации по данъчно право.
Вержиния Заркова,
консултант по осигурително законодателство
Вержиния Заркова е дългогодишен лектор в областта на осигурителното законодателство и здравното осигуряване. Работила е в централното управление на НОИ, където е ръководила отдел „Методология на осигуряването и контролно ревизионна дейност“. Работила е в Министерство на труда и социалната политика и в централното управление на НАП. Автор е на редица публикации в печатни и електронни издания, предназначени за счетоводители и работещи в областта на ТРЗ. Понастоящем е консултант по практическото прилагане на социалното и здравното осигуряване.

Comments are closed.