ЛЕКТОРИ

Мина Янкова,
данъчен експерт по ЗДДС и ППЗДДС
Мина Янкова е завършила е ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Икономика и управление на търговията“, и Институт за следдипломна квалификация, специалност „Стопанско управление“. С богат и дългогодишен опит на служител в Националната агенция за приходите. В системата на данъчната администрация работи от 1993 г. до 2016 г. През периода 2011-2013г. е била началник отдел „Косвени данъци“ в Дирекция „Данъчна политика“ на Министерство на финансите. Участвала е при разработването на данъчните нормативни актове. Автор е на публикации в специализирания печат и лектор по теми относно данъчното облагане в областта на косвеното облагане – данък върху добавената стойност. В момента е началник отдел „Косвени данъци“ в Дирекция „Данъчна политика“ на Министерство на финансите.
Цветана Янкова,
данъчен експерт по ЗКПО
Цветана Янкова е икономист по образование. Притежава образователно-квалификационна степен „магистър” от УНСС, специалност „Счетоводство и контрол”. Наскоро след дипломирането си, през 1993 г. започва работа в данъчната администрация, понастоящем Национална агенция за приходите, като от 1998 г. е методолог по прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане.
Лорета Цветкова,
данъчен експерт по ЗДДФЛ
Лорета Цветкова - магистър по счетоводство и контрол. От 1992 г. работи в системата на данъчната администрация като от 1999 г. е методолог по данъците върху доходите на физическите лица. В момента е държавен експерт по приходите в дирекция "Данъчно-осигурителна методология" към Централно управление на Националната агенция за приходите. Лектор и автор на множество публикации, свързани с прилагането на ЗДДФЛ.
Калина Златанова,
данъчен консултант по ЗДДС и ППЗДДС
Калина Златанова е завършила Университет за национално и световно стопанство, гр. София. Работила е в дирекция „Данъчна политика” в Министерство на финансите от 2000 до 2009 г., където като Началник отдел „Данъчни нормативни актове“ е пряко отговорна за изготвянето на ежегодните промени в данъчните закони. Един от авторите на новия Закон за данък върху добавената стойност, в сила от 1 януари 2007 г.
В края на 2009 г. създава собствено дружество, чийто основен предмет на дейност е осъществяване на консултантски услуги относно прилагането на данъчното законодателство, обжалване на ревизионни актове, организиране на вътрешно-фирмени обучения и семинари. Автор на редица коментари и публикации в специализирани издания, относно прилагането на българското ДДС законодателство, като: „Наръчник на икономиста”, Издателска къща „Труд и Право”, Издателство „Счетоводство плюс” и др. Лектор на семинари, относно прилагането на българското ДДС законодателство. Дългогодишен лектор на обучения по ЗДДС, провеждани от Института на дипломираните експерт-счетоводители, автор на изпитни въпроси и член на изпитната комисия за провеждане на изпитите по данъчно законодателство на ИДЕС. Участник в работните групи към Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание, сформирани във връзка с измененията в данъчното законодателство в края на всяка година.
Вержиния Заркова,
консултант по осигурително законодателство
Вержиния Заркова е дългогодишен лектор в областта на осигурителното законодателство и здравното осигуряване. Работила е в централното управление на НОИ, където е ръководила отдел „Методология на осигуряването и контролно ревизионна дейност“. Работила е в Министерство на труда и социалната политика и в централното управление на НАП. Автор е на редица публикации в печатни и електронни издания, предназначени за счетоводители и работещи в областта на ТРЗ. Понастоящем е консултант по практическото прилагане на социалното и здравното осигуряване.

Comments are closed.